MENU
Khách sạn Bạch Việt
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư:
Diện tích thiết kế nội thất: m2
Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa
Catalogue
Chi tiết dự án
Chủ đầu tư:
Diện tích thiết kế nội thất: m2
Địa điểm: Nha Trang - Khánh Hòa